Digitální technická mapa České republiky

Často kladené otázky - FAQ k DTM


Jaký je aktuální stav v legislativní části - návrhu novel zákonů?

Předložený poslanecký návrh, ke kterému Vláda ČR vydala souhlasné stanovisko byl projednáván na 34. schůzi PSP jako tisk 525 - více zde.

Výsledkem je Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.  

Jaký je vztah DTM krajů a měst, resp. budoucí pozice městských DTM vůči DTM ČR?

DTM obcí a měst se mohou stát součástí krajských DTM, respektive najdou si své místo ve spolupráci s krajem, tak jako je to například v Plzeňském kraji a Plzní. Předložený legislativní návrh zároveň umožňuje i dohodu kraje s městy, kdy města mohou na svém území (případně i dalším) dál spravovat DTM a s krajem si data vzájemně sdílet. Obce si budou moci nadále spravovat i data nad rámec celorepublikového standartu DTM daného vyhláškou, typicky nad datovými a mapovými podklady získanými z krajské DTM.

 Proč není technické řešení DTM realizováno centrálně státem?

Je otázkou, zda by stát zvládl tak velký a náročný projekt v tak krátkém čase. Projekty DTM mají velkou vazbu na obce a města, řešení přes krajské projekty je z tohoto pohledu nanejvýš vhodné. Stát bude garantovat jednotnost řešení a bude zajišťovat provoz centrální jednotky - vstupní brány do krajských DTM v rámci projektu realizované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Dalším, neméně důležitým důvodem, je zvolený způsob financování v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který neumožňuje financování projektů státu. Řada krajů má s provozem krajských DTM letité zkušenosti, na které je možné navázat. 

Jaká je role Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitální technické mapy?

Koordinační rada je pracovní skupinou Pracovního výboru pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování (součást Rady vlády pro informační společnost). Členem jsou všechny kraje a Český úřad zeměměřický a katastrální. Hlavní činností Koordinační rady je koordinace přípravy a realizace projektů vybudování informačního systému Digitální mapy veřejné správy ve správě ČÚZK a DTM krajů ve správě jednotlivých krajských úřadů, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví v platném znění a relevantních prováděcích právních předpisů. Koordinační rada vydává metodické pokyny k zajištění jednotného přístupu krajů k provozování DTM krajů a jejich propojení s informačním systémem DMVS.

Veřejné akce s tématem DTM a DMVS

Digitální technická mapa DNES a ZÍTRA 

Seminář pořádaný Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy pod záštitou České asociace pro geoinformace dne 2. 12. 2019 - více zde (video z akce).

Snadná navigace světem úřadů III.

Akce pořádaná Ministerstvem vnitra a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie dne 19. 11. 2019 - více zde.

Konference GIS Esri v ČR

Tématu se věnuje i letošní setkání uživatelů 6. 11. 2019 - více zde.

Využijeme šance vybudovat digitální mapu veřejné správy?

Seminář pořádaný 18. 10. 2019 u příležitosti 20. výročí založení sdružení Nemoforum - více zde

GIS OUTDOOR 2019

Druhý roční akce pořádané Ústeckým krajem a městem Litoměřice 8. a 9. října 2019 v Litoměřicích. Hlavním tématem dopoledního bloku prvního dne byla Digitální technická mapa ČR - více zde.

Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM pro projektování a řízení staveb 2019

Prezentace DTM ČR na Semináři S1 - Stavby v informačních systémech veřejné správy - více zde.

DTM ČR ve výstavbě

Seminář pořádaný Českou asociací pro geoinformace dne 10.4.2019 - více zde.

Snadná navigace světem úřadu II.

Akce pořádaná Ministerstvem vnitra a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie dne 3. 12. 2018 - více zde.


Veřejně dostupné dokumenty a odkazy

Portál Jednotného výměnného formátu DTM - metodiky

Ministerstvo vnitra - II. etapa projektu DMVS